A szerződés (a továbbiakban: Szerződés) Papp Csaba msz mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató weboldalán  (https://honlapkarbantartas.com) bemutatott ingyenes; előfizetéshez kötött; vagy egyszeri, díj ellenében történő honlapkészítési szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Megrendelő) között jön létre.

A szerződés tárgya: A https://honlapkarbantartas.com weblapon kínált szolgáltatások megrendelése.

A Megrendelő a szolgáltatást megrendelheti a honlapon található megrendelő űrlapok valamelyikén, e-mailben, telefonon, közösségi médián keresztül. A https://honlapkarbantartas.com honlapba való regisztráció a szolgáltatásnak nem feltétele, kivéve a non-profit kedvezményben részesülő társaságokat.

A szerződés megkötése: A honlapkarbantartas.com honlap  bármelyik megrendelő űrlapjának kitöltése és elküldése megrendelésnek minősül, de a szerződés csak a Szolgáltató írásban történő visszaigazolása nyomán  válik érvényessé. Ennek dátuma  a jogviszony kezdete.

A Szolgáltatónak jogában áll a megrendelést indoklás nélkül visszautasítani. Ez történhet írásban vagy szóban. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelésre nem reagál 10 munkanapon belül, a megrendelés automatikusan visszautasítottnak tekintendő.

A Megrendelő a díjköteles szolgáltatásokért a szolgáltatás megvalósulását követően köteles fizetni. A Megrendelő az egyszeri honlapkészítést követően a próbaidőszak lejártát követően 2 héten belül, a havi díjas szolgáltatásokért legkésőbb fél évente egy összegben köteles fizetni. A fizetés történhet készpénzben vagy átutalással. A fizetés díjbekérő ellenében esedékes. A díjbekérőn szereplő összeg beérkezését követően a Megrendelő elektronikus számlát kap, e-mailben.

1. Szolgáltatás megvalósulása és átvétele:

A szolgáltatások várható időtartama:

Domain regisztráció: 1 – 3 munkanap
Tárhelybérlés: 1 – 3 munkanap
WordPress Csomag telepítése: 1 – 3 munkanap
Optimalizálás és honlap sebesség növelés: 1-2 munkanap

Mivel a szolgáltatások egymásra épülnek, a szükséges idő összeadódik. Optimális esetben 3 nap alatt valósul meg. Amennyiben a megvalósításnak technikai vagy egyéb akadálya van, a Szolgáltató a Megrendelőt erről haladéktalanul értesíti. Ha a szolgáltatás megvalósítása 2 hétnél több időt igényelne, a szolgáltató arról is értesítést küld a megrendelőnek.

Amennyiben a próbaidőszak lejártáig a Megrendelő nem él panasszal, a szolgáltatás átadottnak tekintendő. A megrendelő panaszt emelni csak olyan attribútumok esetében jogosult, amelyek megvalósításáról a felek korábban megegyeztek.

A Megrendelő köteles:

a.) a valós személyes vagy céges adatait megadni a megrendelés során

b.) az átadott honlap díját kifizetni a Szolgáltatónak

c.) a szolgáltatás megvalósítása során – szükség esetén - a szolgáltatóval együttműködni, kapcsolatot tartani

A Megrendelő jogosult: a megrendelt szolgáltatások határidőn belüli átvételére. A szerződésben foglalt feladat teljesítésének határideje: legkésőbb a megrendelést követő 30. munkanapon.

2. Adatkezelés és titoktartás

Szolgáltatásrendeléshez szükséges kötelezően megadandó adatok:

családnév, személynév, email cím
számlázási név, település, közterület  neve és típusa, házszám, irányítószám
személyi igazolványszám (magánszemélyeknél)
adószám (vállalkozói vagy céges rendelés esetén)
telefonszám

Szolgáltatásrendelés során önként megadható adatok: megszólítás, megye

A WordPress csomag telepítéséhez szükséges az aktuális domain ismerete, a tárhely elérése, és FTP kapcsolat. A szolgáltatás csak a szükséges adatok megléte esetén valósulhat meg.

A Szolgáltató továbbá létre hozhat egy FTP felhasználót a tárhelyen, és egy admin jogú felhasználót a WordPress CMS-ben, további szolgáltatások - fejlesztés, hibaelhárítás – esetére.

Ezeket a honlap tulajdonosa a szolgáltatás megvalósulását követő  konzultációs időszak lejárta után bármikor megszüntetheti, indoklás nélkül.

A Szolgáltató és a Megrendelő (a továbbiakban külön-külön: Fél, együtt: Felek) kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással folytatott megbeszéléseket, egymás tudomására jutott valamennyi információt, adatot üzleti titokként kezelnek.

A Felek üzleti titoknak tekintenek a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amelynek titokban maradásához méltányolható érdekük fűződik, és amelynek titokban tartásához a szükséges intézkedéseket megtették.

2.1) A Felek üzleti titoknak tekintik különösen az alábbiakat:

 • (a) minden, a Szerződés tárgyával, tartalmával, feltételeivel kapcsolatos üzleti és/vagy technikai jellegű adat;

 • (c) a Felek tevékenységével, termékeivel és szolgáltatásaival, kutatási és fejlesztési tevékenységével, szellemi alkotásaival (ú.m. találmányok és tervek, szoftverek, kereskedelmi nevek és védjegyek, receptúrák és eljárások), üzleti kapcsolataival és piaci lehetőségeivel, pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk;

 • (d) harmadik személyekkel kapcsolatos, üzleti titoktartás kötelezettsége mellett kezelt és a harmadik személy engedélyével jogszerűen átadott adatok, amelyekhez a Felek szóbeli és írásbeli kapcsolattartás során vagy egyéb módon hozzáférnek vagy hozzáférhetnek.

2.2) A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy

 • (a) minden, üzleti titoknak minősülő információt és adatot a legszigorúbb üzleti titoktartás szabályai szerint kezelnek, legalább olyan gondossággal, mintha saját üzleti titkaikról lenne szó és legalább olyan szabályok szerint, amelyeket saját üzleti titkaival kapcsolatban alkalmaz, és köteles tartózkodni ezen információk más céljaira történő felhasználásától, továbbá harmadik személyek részére történő átadásától, ide nem értve azt az esetet, amikor és amely körben a felhasználáshoz vagy átadáshoz a Felek előzetesen írásban, kifejezetten hozzájárultak;

 • (b) a tárgyalások és esetleges szerződéstervezetek vagy más kapcsoló iratok meglétéről, tárgyáról, tartalmáról és feltételeiről harmadik személyek részére tájékoztatást nem adnak;

 • (c) az üzleti titoknak minősülő információkhoz és adatokhoz történő hozzáférés lehetőségét saját szervezetén belül is csak olyan személyek (alkalmazottak) részére biztosítják, akik esetében ez feltétlenül szükséges, és akiket a jelen nyilatkozatban foglaltakkal egyező tartalmú titoktartási kötelezettség terhel;

 • (d) az üzleti titoktartásra vonatkozó kötelezettség megsértése esetén minden felelősséget vállalnak, egyúttal minden szükséges lépést megtesznek a titoksértés következményeinek elhárítása érdekében;

 • (e) a titoktartás megszegését követő 10 napon belül minden olyan írott vagy egyéb anyagot visszaadnak a szerződő Fél részére, amely üzleti titkot hordoz, a náluk lévő esetleges másolatokat, másodpéldányokat, adathordozókat pedig véglegesen megsemmisítik;

 • (f) minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatják a partner félt, amikor bíróság vagy hatóság megkeresése alapján üzleti titok (bíróság vagy hatóság részére történő) átadására kényszerül.

2.3) A Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra,

 • melyek már a jelen nyilatkozat aláírásakor köztudomásúak voltak, vagy később (de nem a titoktartási kötelezettség megszegése miatt) köztudomásúvá váltak;

 • amelynek már azt megelőzően is jogszerűen a birtokában volt, hogy azt egymás részére átadták volna;

 • jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak.

 • A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül fennmarad mindaddig, amíg egy információ vagy adat üzleti titok jellege fennáll, illetve a fent felsorolt körülmények be nem következnek.

 • Amennyiben a szerződő Fél a jelen nyilatkozatban vállalt titoktartási kötelezettséget megszegi és ezzel a partner Félnek bizonyítottan kárt okoz, köteles a kárt megtéríteni.

2.4) A Szolgáltató a szolgáltatás végzéséhez megkapott adatokat, mint - hozzáférés tárhelyhez, cPanel elérés, email fiókok kezelési adatai, FTP elérés – köteles a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztonságosan kezelni. Harmadik fél részére nem adja ki – kivétel, ha az arra jogosult hatóságok (pl. nyomozóhatóság) igénylik.

2.5) A Megrendelő a szolgáltatások megvalósításához használt szoftvereket, plugineket, snippeteket vagy egyéb kódokat üzleti vagy magáncéllal nem értékesítheti, más honlapon nem használhatja, tovább nem adhatja, azokról nem adhat ki információkat.

3. A Szolgáltató elérhetőségei

3.1) A Szolgáltató telefon elérhetősége: +36 (70) 3203360

3.2) A Szolgáltató e-mail elérhetősége: info [kuk@c] honlapkarbantartas.com

3.3) A Szolgáltató levelezési címe: 4400 nyíregyháza, Ungvár Sétány 2. 3. em. 21.

A Megrendelő vállalja, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos észrevételeinek, kérdéseinek, panaszainak a kezelésére első sorban az info@honlapkarbantartas.com email cím ad lehetőséget. Ennek megkerülésével küldött üzeneteire - telefon illetve postai úton elküldött kéréseire - a Szolgáltató nem köteles válaszolni.

4. Elállási jog:

a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet § és/vagy 5.§.C pontja alapján a Megrendelő nem élhet elállási jogával. A Megrendelő számára elkészült szolgáltatás a Megrendelő személyéhez között egyedi szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató más megrendelő számára nem értékesíthet.

Amennyiben a Megrendelő a kivitelezés időtartama alatt meggondolja magát, a már elvégzett munka díját köteles kifizetni. A domain-regisztráció és a tárhely ügyintézés ez esetben díjköteles, akkor is, ha a javasolt domain/tárhelyszolgáltatónál valósult meg.

5. Teljesítés

Amennyiben a Megrendelő eseti megbízást (honlapkészítés vagy fejlesztés) vásárol, a szerződés teljesítése az eseti megbízástól függetlenül a próbaidő lejárta.
A Szolgáltató az eseti megbízás szerződésen kívüli teljesítéséhez szükséges adatokat a Megrendelőtől kapja. Ezen adatok hiányában a Szolgáltatónak nem áll módjában az eseti megbízás teljesítése.

Jelen Szerződés a karbantartási szolgáltatásokra vonatkozóan határozatlan idejű.

Egyszeri szolgáltatások (honlapkészítés) esetén a szerződés a szolgáltatási díj kifizetésével szűnik meg.

Honlapok létre hozásáért az esedékes díjat kifizetni a Megrendelő csak akkor köteles, ha az eredménnyel elégedett, vagy a szolgáltatás legalább 90%-ban az előzetes megbeszéléseken elhangzottaknak megfelelően valósult meg.

6. ) Nemfizetés:

A Szolgáltató

(a) a Szerződést azonnali hatállyal felbontja

(b) a Szolgáltató a Megrendelő hozzáférését a https://honlapkarbantartas.com/ felhasználói fiókjához megszünteti

(c) honlapkészítés esetében a szolgáltatás nem kerül átadásra, a Szolgáltató a Megrendelő honlaphoz való hozzáféréseit megszünteti. A járulékos költségek, mint domain regisztráció vagy tárhely bérlés díja nem kerülnek visszafizetésre. A tárhely és a domain a Megrendelőt illetni.

(d) Honlap karbantartás esetében a Szolgáltató a karbantartáshoz használt bővítményeket és kódokat törli a megrendelő tárhelyéről.

7) Felelősség kizárása

7.1) A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért, meg nem keresett bevételért.

A szerződésben nem szereplő esetekre a hatályos magyar jogszabályok érvényesek.

8) Ingyenes honlapfelmérés

A szolgáltató a megbízást nem köteles elvállalni. Minden ingyenes szolgáltatás és tanácsadás a Szolgáltató részéről önkéntes jellegű, azt indoklás nélkül megtagadhatja. A Honlapfelmérés szolgáltatás igénylő űrlap kitöltése és beküldése az ügyfél részéről a Szolgáltatót nem kötelezi.